راهبری اثربخش جلسه های مجازی

برای حفظ ارتباط و بالابردن بهره وری در یک سازمان و رهبری و مدیریت اعضای آن از راه دور به ابزارهای متفاوتی نیاز است.با گسترش ویروس کرونا، ایجاد محدودیت های کاری و جلسات حضوری، تعداد کارکنان دور کار سازمان افزایش یافته است. بکارگیری جلسات مجازی از راه دور با استفاده از تکنولوژی‌ها و تهیه دستورالعمل‌های ساده و کم‌هزینه می تواند موثر واقع شود


💡 دانلود کامل مقاله  : راهبری اثربخش جلسه های مجازی
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید