تمامی کلاس ها

وبینار آشنایی با مدیریت ریسک ISO31000

شروع دوره: مهرماه - پایان دوره:

رایگان


وبینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت استاندارد IS045001:2018

شروع دوره: 1398/06/28 ساعت :10 صبح - پایان دوره: 1398/06/28

رایگان


وبینار آشنایی با استاندارد ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ISO19011:2018

شروع دوره: 1398/06/14 ساعت :10 صبح - پایان دوره: 1398/06/14

رایگان


برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید