طرح تفکیک زباله در مبدا شرکت برق منطقه ای خراسان

اجرای طرح تفکیک زباله در مبدا در شرکت برق منطقه ای خراسان در ساختمان الهیه - ساختمان مرکزی شرکت در سال 1397، در چارچوب الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS


نگهداری و پشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت برق منطقه ای خراسان در قالب قراردادی دو ساله بر عهده شرکت پیام آوران کیفیت است.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید