جلسه توجیهی ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

برگزاری جلسه توجیهی ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت توزیع نیروی برق شیراز 1398/03/20


راهبری ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در قالب قرارداد های نگهداری سالیانه برعهده شرکت مشاور پیام آوران کیفیت است.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید