نگهداری سیستم مدیریت کیفیت شرکت توزیع نیروی برق مازندران

ادامه برگزاری جلسات یکپارچه سازی فرایندها و فعالیتهای شرکت توزیع نیروی برق مازندران به تاریخ 29/02/1398 در امور برق شمال ساری با حضور نمایندگان مشاور – شرکت  پیام آوران کیفیت، مدیر و کارشناسان دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، مدیران ستادی معاونت مهندسی و نظارت و روسای مهندسی و نظارت امورهای 18 گانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران.


 در چارچوب قرارداد یکساله نگهداری سیستم مدیریت کیفیت بین شرکت پیام آوران کیفیت و شرکت توزیع نیروی برق مازندران،  از ابتدای بهمن  1397 و  بر اساس  یک برنامه ی مدون، جلسات یکپارچه سازی فعالیت ها، فرایندها و روش های اجرایی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در تمامی معاونت ها و مدیریت ها در ستاد و امورهای 18 گانه برق با جدیت، دقت و همکاری کارشناسان شرکت توزیع  و با حضور نمایندگان مشاور در حال برگزاری است. یکی از اهداف این همکاری، ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات  شرکت توزیع نیروی برق به مشترکین و متقاضیان انرژی برق در سطح استان مازندران می باشد.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید