برگزاری بخش اول ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در تابستان 98 با حضور جناب آقای دکتر مشیرنیا از اولین سرممیزان بین المللی ثبت شده ایران