طرح تفکیک زباله در مبدا شرکت برق منطقه ای خراسان

اجرای طرح تفکیک زباله در مبدا در شرکت برق منطقه ای خراسان در ساختمان الهیه - ساختمان مرکزی شرکت در سال 1397، در چارچوب الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS

جلسه توجیهی ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

برگزاری جلسه توجیهی ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت توزیع نیروی برق شیراز 1398/03/20

ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت شرکت میهن نور

انجام ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015  در شرکت میهن نور از طرف شرکت توف اینتر سرت آلمان - مشاور شرکت پیام آوران کیفیت به تاریخ 1398/03/08

نگهداری سیستم مدیریت کیفیت شرکت توزیع نیروی برق مازندران

ادامه برگزاری جلسات یکپارچه سازی فرایندها و فعالیتهای شرکت توزیع نیروی برق مازندران به تاریخ 29/02/1398 در امور برق شمال ساری با حضور نمایندگان مشاور – شرکت  پیام آوران کیفیت، مدیر و کارشناسان دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، مدیران ستادی معاونت مهندسی و نظارت و روسای مهندسی و نظارت امورهای 18 گانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران.

مقاله

استاندارد ISO14001 با استاندارد ISO9001 از نظر شکل و محتوا دارای فصل مشترک زیادی است. استاندارد ISO14001 یکی از ابزار های مهم و کاربردی برای نجات کره زمین، منابع محدود آن و کاهش تاثیرهای مخرب بشر بر طبیعت و محیط زیست است. رویکرد این استاندارد برمحور توسعه پایدار و مدیریت مصرف منابع و پیشگیری از ایجاد آلودگی برای محیط زیست و تمامی مولفه های آن  شامل انسان، جانوران، گیاهان، آب، هوا، خاک و... است.
 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید