استاندارد  ISO21001 بر اساس ساختار جدید استانداردهای مدیریتی (ساختار سطح بالا) در سال 2018 تدوین شده است. این استاندارد راهنمای به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت در آموزش سازمان ها می باشد. ISO21001 موضوعات مرتبط با موسسات آموزشی را شامل می شود این استاندارد دستورات کاربردی جهت پیاده سازی را مشخص می نماید.این اسـتاندارد رضایتمندی فراگیـران آمـوزشی و سـایر استفاده کننـدگان را دنبال می نماید الزامـات استاندارد ISO 21001 عمومی است و در هر نوع سازمان با هر اندازه ای برای حمایت از توسعه شایستگی با تعلیم ، یادگیری یا تحقیق کاربرد دارد. ISO21001 می تواند در سازمان های بزرگی که فرآیند اصلی آن ها آموزش نیست در واحد آموزش به کار گرفته شود.

استاندارد ISO 29993 در سال 2017 منتشر شده و یک استاندارد خدمات آموزشی است که حداقل الزامات برای خدمات یادگیری رسمی آموزش بیرونی را مشخص نموده است. این استاندارد جهت ترویج درک و آگاهی فراگیران / حامیان در خصوص کیفیت، توالی و خروجی های خدمات یادگیری رسمی آموزش بیرونی می باشد. هدف استاندارد ISO 29993 ،کمک به تحویل خدمات فراهم کننده های خدمات یادگیری و برآورده سازی نیازهای مخاطبان یا حامیان می باشد. 

استاندارد ISO 29990 در سال 2010 منتشر شده و بر یادگیری آموزشی تمرکز دارد و در مراکز آموزشی یا واحد آموزش سازمان به کار گرفته می شود این استاندارد به مراکز و اشخاصی که ارایه کننده این خدمات هستند کمک می نماید تا بتوانند توانمندی های خود را توسعه داده و در سطح مطلوبی انتظارات مخاطبان خود را برآورده نمایند. این استاندارد قابلیت ممیزی و صدور گواهینامه بین المللی را داراست.

آخرین ویرایش استاندارد ISO10015 در سال 1999 منتشر شده و شامل راهنمایی های ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود راهبردهای سیستم های آموزشی می باشد این استاندارد بطور خاص جهت برآورده سازی نیازهای آموزشی طراحی شده است .سازمان‌هایی که سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001 استقرار نموده اند به تاثیر این استاندارد را در ارتقا فرآيند آموزش سازمان و سامان بخشی آن آگاه می باشند و به دنبال استقرار خطوط راهنمای استاندارد ISO 29993 می باشند.

آموزش و آگاهی از این مهارت مدیریتی برای متخصصین مهندسی صنایع و تمامی شاخه های علم مدیریت و تمامی متخصصین و فعالان حوزه ی آموزش از پیش نیاز های اساسی محسوب می شود.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید