یک ساختار مدیریتی است، شیوه‌ای برای نگـرش به سازمان تان که روی اهداف مدبـرانه بزرگ خود تمرکز می کند. همچنین برای انتخاب اهداف و موارد صحیح در راستای نیل به آنها به شما کمک می کند.به طور سنتی شرکت‌ها میزان سلامت و کارایی خود را با مقدار پولی که در می‌آورند می سنجند، ارزیابی و سنجش های مالی بی شک مهم اند اما تنها بخشی از کل چشم انداز را به شما نشان می دهنـد، آنـها فقط روی کوتاه مدت تمرکز می‌کنند در حالی که شما سر در ایجـاد سازمانی دارید که برای مدت مدیـدی پابرجا بماند.نام ‘ کارت امتیاز متوازن’ از ایده ی نگاه به ارزیابی های راهبـردی به انضمـام اندازه گیری های سنتی مالی، به منظور کسب توازن بیشتر نسبت به کسب کارایی و راندمان آمده است.

همین تمرکز بر روی راهبردهای سطح بالا و ارزیابی های سطح پایین است که کارت امتیاز متوازن را از سایر روش های مدیریت استرانـژیک متمایز می کند. نگاه راهبـردی مهم بزرگ شما را گـرفته و آن را به چنـدین مرحله ی قابل اقدام و مشـخص، جهت دریافت یک ساختار و بنیان روزمره تقسیم می کند.

 

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید