مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند.
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل استراتژی ها و اهداف سازمان. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد.
فرآیند مدیریت استراتژیک در بر گیرنده سه مرحله می شود

  1. تدوین استراتژی ها
  2. اجرای استراتژی ها
  3. ارزیابی استراتژی ها

مقصود از تدوین استراتژی این است که ماموریت شرکت تعیین شود. شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وجود می آورند.

  • شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان
  • تعیین هدف های بلند مدت
  • در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون
  • انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت

 

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید