این مدل در برگیرنده الزامات سیستم های مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است که به صورت همزمان در سازمان های متقاضی پیاده سازی می شود. مهم ترین تفاوت آن نسبت به استانداردهای ISO14001,ISO45001 رویکرد واکنشی آن به موضوع ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است.  این مدل ابتدا توسط شرکت های نفتی shell و BP استفاده  و توسعه یافت و سپس به شکل فراگیر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مورد اقبال قرار گرفت. در ایران پیاده سازی این مدل برای تمامی سازندگان، پیمانکاران و مشاوران وزارت نفت، گاز و پتروشیمی الزامی است. سایر وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت نیرو بکارگیری این مدل را در سازمان های زیر مجموعه خود توصیه می کنند.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید