استاندارد ISO/IEC17025   استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. استاندارد ISO/IEC17025  الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را توسط آزمایشگاه مشخص می سازد. این استاندارد توسط مراجع ملی اعتبار دهی کشورها مورد ممیزی قرار می گیرد. تمامی آزمایشگاه هایی که خدمات آزمون یا کالیبراسیون به سایر شرکت ها و موسسات ارایه می دهند، بایستی این استاندارد را پیاده سازی نموده و از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا سایر مراکز اعتباردهی بین المللی مورد ارزیابی قرارگرفته و تایید صلاحیت شوند. در ایران به این آزمایشگاه ها، آزمایشگاه همکارموسسه استاندارد گفته می شود.

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید