هر سازمانی که بخواهد در یک زمان بیش از یک استاندارد مدیریتی را استقرار دهد دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS (Integrated Management System) است. در ایران اما این مدل ناظر به پیاده سازی نظام های مدیریت کیفیت، محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد های ISO9001, ISO14001, ISO45001, HSE-MS به صورت همزمان است. با توجه به فصل مشترک استاندارد های مدیریتی، پیاده سازی این سیستم در کاهش چشمگیر زمان و هزینه ی سازمانها و شرکت ها نقش بسزایی دارد. یکی از مهمترین مزایای استقرار این سیستم قابلیت ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی بر اساس آن است که می تواند مبنای عقد قراردادها و سایر مراودات کسب و کار قرار گیرد.

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید