مدل های تعالی سازمانی، سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها را اندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی کنند  سپس با بررسی علل وقوع این تفاوت ها راه حل های بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند. از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی می توان به مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یا European Foundation of Quality Management که به اختصار EFQM خوانده می شود، اشاره نمود. این مدل در سال 1988 توسط 14 شرکت بزرگ اروپایی تشکیل شد و در حال حاضر 600 سازمان بزرگ چند ملیتی و ملی عضو آن هستند . از دیگر مدل های معروف و پر کاربرد مدل جایزه ملی کیفیت ژاپن است که به مدل "دمینگ" مشهور است یا مدل "مالکوم بالدریج" که مدل جایزه ملی کیفیت آمریکا است . مدل تعالی پیشنهادی سازمان ISO  نیز استاندارد ISO9004 است. در ایران دو جایزه "ملی کیفیت" و "ملی تعالی و بهره وری" که بیشتر از EFQM الگو گرفته اند، مبنای ارزیابی و معرفی سازمان ها و شرکت های سرآمد است. هرچند که بعضی از وزارتخانه های ایران از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدل های مربوط به خود را تهیه کرده و توسعه داده اند.

در ارزیابی سازمان ها توسط این مدل ها، ابتدا بر اساس معیار های مشخص در قالب توانمند سازها و نتایجی که توسط سازمان کسب شده در هر یک از بخش ها و حوزه های سازمان، امتیاز مرتبط توسط ارزیابان آموزش دیده تعیین می شود و بر اساس جمع کل امتیاز های کسب شده، امتیاز کل و سطح سازمان مشخص می شود. برای ارتقای عملکرد سازمان در حوزه ی کسب و کار خود بایستی پروژه های بهبود تعیین و استقرار یافته و نتایج اجرای آن در ارزیابی سال بعد مشخص شود. این چرخه بایستی به صورت دایمی در سازمان های مایل به کسب سرآمدی بایستی برقرار باشد.


خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ی مدل های تعالی سازمانی:

1)    ارایه آموزش های مورد نیاز برای طراحی و استقرار مدل های سرآمدی مانند آموزش معیارها و مدل های سرآمدی، آموزش روش ها و اصول خودارزیابی و    منطق رادار، آموزش تدوین اظهارنامه سرآمدی
2)    همکاری در تهیه اظهارنامه سرآمدی با توجه به مدل تعالی
3)    همکاری در انجام خودارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان در چارچوب مدل سرآمدی
4)    همکاری در شناسایی، اولویت بندی و تعریف پروژه های بهبود
5)    مشاوره در خصوص ثبت نام در سطوح مختلف جایزه های ملی کیفیت و ملی تعالی و بهره وری ایران
6)    حضور و همراهی در زمان انجام ارزیابی سرآمدی توسط شرکت ها و نهاد های متولی جایزه های سرآمدی
 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید