یکی از اصلی ترین عوامل پایداری و بقا درمحیط پررقابت امروزی، کـاهش هزینـه هـای تولیـد محصـول و ارایه خدمات مـی باشـد. انتخـاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های تولید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد؛ زیرا در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد.
ارزیابی تامین کنندگان عبارتی است که در کسب و کار های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد و به فرآیند ارزیابی و تایید تامین کنندگان به صورت کمی می پردازد.
هدف از ارزیابی تامین  کنندگان حصول اطمینان از انتخاب بهترین پورتفولیو از تامین کنندگان است.
ارزیابی تامین کنندگان هم چنین فرآیندی است که عملکرد تامین کنندگان فعلی را به منظور کاهش هزینه ها،کاهش ریسک و دستیابی به بهبود مداوم،کنترل و بررسی می نماید.
بسیاری از شرکتهای باتجربه بر این باورند که انتخاب تامین کننده یکی از مهم ترین فعالیت های یـک سـازمان بـه شمار می آید. در نتیجه تصمیم گیری نادرست در زمینـه ی انتخـاب تـامین کننـدگان پیامـدهای منفـی بسـیاری بـرای شرکتها در پی خواهد داشت. انتخاب تامین کننده مناسب در مدیریت زنجیره تامین موضوعی چالش برانگیـز است؛ زیرا ارزیابی معیارها یا ویژگی هایی را می طلبد که دارای ماهیت پیچیده و تردید آمیزند.
انتخاب نادرست تامین کنندگان در سازمان ها تبعات منفی بسیاری خواهد داشت. بنا به محصولات و خدماتی که از تامین کنندگان دریافت می شود و سهم آنان در محصولات و یا خدمات نهایی سازمان، انتخاب اشتباه تامین کنندگان می تواند خسارات جبران ناپذیری مانند کاهش کیفیت محصولات و خدمات، از دست دادن سهم بازار، نارضایتی عمیق مشتریان و ذی نفعان و... را باعث شود.
انتخاب تامین کنندگان زمانی بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت که براساس بررسی جامع محصولات، خدمات، مشتریان، ذینفعان و سایر عوامل تاثیرگذار، مدل خاص سازمان طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.

خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ارزیابی تامین کنندگان:
1)    بررسی و تحلیل سازمان شامل محصولات و خدمات، بازارهای هدف، زنجیره تامین فعلی و...
2)    همکاری و مشاوره در خصوص دسته بندی پیمانکاران و تامین کنندگان
3)    همکاری و مشاوره در خصوص شناسایی عوامل و فاکتورهای خاص سازمان در خصوص انتخاب تامین کنندگان
4)    همکاری و مشاوره در خصوص تدوین مدل ارزیابی تامین کنندگان سازمان
5)    همکاری در خصوص ارزیابی تامین کنندگان
6)    همکاری تدوین لیست کوتاه تامین کنندگان مجاز
7)    همکاری در تشکیل بانک اطلاعاتی تامین کنندگان (شامل تامین کنندگان مجاز و غیر مجاز)
 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید