منظور از ارزشيابی عملكرد، فرايندی است كه به وسيله آن كاركنان در فواصل معين و بطور رسمی، مورد ارزيابی قرار می گيرند. شناخت كاركنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل اصلی ارزيابی عملكرد است. در گذشته، مديران كلاسيك، ارزيابی عملكرد را فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام می دادند، در حالی كه امروز جنبه راهنمايی و ارشادی اين عمل، اهميت بيشتری يافته است. هدف اصلی از ارزيابی عملكرد اين است كه اطلاعات ضروری درباره نيروهای شاغل در سازمان جمع آوری شده و در دسترس مديران قرار گيرد تا آن ها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن كميت و كيفيت كار كاركنان اتخاذ نمايند.
ارزيابی عملكرد در تسهيل اثربخشی سازمانی يك وظيفه مهم مديريت منابع انسانی تلقی می شود. در سالهای اخير به نقش ارزشيابی عملكرد توجه زيادی معطوف شده است. به عقيده صاحبنظران يك سيستم اثربخش ارزشيابی عملكرد می ‌تواند انبوهی از مزيت‌ها را برای سازمان‌ها و كاركنان آنها ارزانی دارد. سيستم ارزشيابی عملكرد؛
 الف) بازخورد عملكردی مشخصی را براي بهبود عملكرد كاركنان فراهم می آورد
 ب) الزامات كارآموزی كارمند را معين می‌كند 
ج) زمينه توسعه كاركنان را فراهم و تسهيل می‌كند
د) بين نتيجه‌گيری پرسنلی و عملكرد ارتباط نزديكی برقرار می‌نمايد  
هـ) انگيزش و بهره‌ وری كاركنان را افزايش می ‌دهد.

سيستم های مديريت عملكرد كه به طور مستقيم به سيستم پاداش سازمان در ارتباط است، انگيزه قوی برای كاركنان فراهم می ‌آورد تا در راستای دستيابی به اهداف سازمانی به طرز خلاقانه‌ای تلاش نمايند. مادامی كه سيستم مديريت عملكرد به شکل مناسب طراحی و اجرا شود، نه تنها به كاركنان اجازه می ‌دهد كه كيفيت عملكرد فعلی شان را بدانند، بلكه اقداماتی را كه بايستی در جهت بهبود عملكردشان به انجام رسانند را روشن می ‌سازد.
براي انجام ارزشيابی صحيح بايستی رويكردها و روشهای ارزشيابی عملكرد را شناسايی كرده و كاربرد هر كدام را در موقعيت‌های معين بدانيم. به شکل كلی پنج رويكرد در خصوص ارزشيابی عملكرد معرفی شده است: 
1- رويكرد مقايسه‌ای، 2- رويكرد ويژگی ها، 3- رويكرد رفتاری، 4- رويكرد نتايج  و 5- رويكرد كيفيت


خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ی ارزیابی عملکرد کارکنان :

1.    همکاری و مشاوره درتعیین مدل ارزیابی و اهداف،  معیار ها و استانداردهای مورد نظر در ارزیابی
2.    تفهیم و ارایه آموزش استانداردها و انتظارات به تمام پرسنل
3.    همکاری درارزیابی و اندازه گیری عملکرد واقعی کارکنان با روش های تعیین شده 
4.    بررسی، تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد واقعی افراد با استاندارد ها
5.    همکاری در انعکاس نتایج ارزیابی به تمامی کارکنان
6.    همکاری در اولویت بندی و انجام اقدامات لازم جهت بهبود و ارتقا نقاط ضعف عملکردی کارکنان سازمان
 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید