خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ی سیستم های مدیریتی ISO :

1)    انجام ارزیابی و شناخت سازمان در چارچوب آخرین ویرایش استاندارد های مورد نظر و ارایه نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید های سازمان
2)    ارایه آموزش های تخصصی مفاهیم مدیریتی و  الزامات استاندارد، روش های مدل سازی و مستندسازی سیستم و الزامات
3)    ارایه آموزش های شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت های سازمان در چارچوب استاندارد مورد نظر
4)    ارایه آموزش های عملی و کارگاهی ممیزی داخلی سیستم های مدیریت بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ISO19011
5)    همکاری با سازمان در مدل سازی و مستندسازی سیستم مدیریتی و الزامات استاندارد مورد نظر
6)    نظارت بر انجام سیستم و انجام میزی های داخلی
7)    همراهی با سازمان در مراحل شناسایی و انتخاب شرکت های معتبر صدور گواهینامه
8)    حضور در زمان انجام ممیزی شخص سوم تا مرحله دریافت گواهینامه ی بین المللی
9)    نگهداری و مراقبت از سیستم های مدیریتی سازمان در بازه های زمانی سالانه به منظور بهبود و ارتقا عملکرد سازمان
 

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید